Topmenu

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Stethos Opleidingen & Trainingen, gevestigd te Leeuwarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen van producten en diensten en het uitvoeren van werkzaamheden van Stethos Opleiding & Training, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met Stethos Opleidingen & Trainingen verklaart u op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze leveringsvoorwaarden. Stethos Opleidingen & Trainingen is ingeschreven onder 01096697 bij de KvK te Leeuwarden.
Deze Algemene Voorwaarden worden bij elke offerte als bijlage meegezonden.

Artikel 1 Definities

Opdrachtnemer: Stethos. Hieronder vallen ook docenten, studenten en personeel die betrokken zijn bij de uitvoering van de gesloten overeenkomst
Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling, waaronder tevens het personeel, staf of directie, waarmee een opdracht is gesloten voor de uitvoering van werkzaamheden of het leveren van producten of diensten.
Diensten: georganiseerde training, opleiding, cursus, seminar, congres, studiedag, organisatieadvies, onderzoek of vergelijkbare activiteit.
Gesloten activiteit: een activiteit die wordt georganiseerd voor medewerkers uit een organisatie of een beperkt aantal met name genoemde organisaties.
Open activiteit: een activiteit die wordt georganiseerd en die in principe toegankelijk is voor iedereen.
Materialen en hulpmiddelen: alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies op papier en documenten die in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden aan of door ‘Opdrachtnemer’ ter beschikking worden gesteld.
Apparatuur: alle machines en installaties die tijden een activiteit worden gebruikt, inclusief de apparatuur waarmee gegevens op informatiedragers worden vastgelegd of verwerkt.
Werkdag: 1 dag van 6 klokuren of 2 dagdelen van 3 klokuren.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Door ondertekening van een offerte en retourzending naar Stethos verklaart de opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Stethos en dat hij/zij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. Als ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.
2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Stethos opgenomen wordt.

Artikel 3 Intellectuele eigendomsrechten

3.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door Stethos ter beschikking gestelde en vervaardigde materialen berust bij Stethos.
3.2 Overdracht van auteursrecht kan slechts schriftelijk geschieden. Verveelvoudigen, openbaar maken of kopiëren is alleen toegestaan met de schriftelijke toestemming van Stethos.
3.3. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de opdrachtgever een gefixeerde boete van €5000,00 onverminderd het recht van Stethos om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 Artikel 4 Documentatie

Documentatiemateriaal dat door Stethos ter beschikking wordt gesteld, is zo goed mogelijk geproduceerd op grond van wetenschappelijk onderzoek of praktijkervaring. Stethos aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor fouten of foutieve interpretatie van de inhoud van door derden geproduceerd documentatiemateriaal c.q. de daarin vermelde aanwijzingen door de Opdrachtgever.

Artikel 5 Overmacht en ziekte

1. Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van enige verlichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Stethos geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stethos niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen worden daaronder begrepen.
3. Stethos heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Stethos zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 6 maanden is iedere der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. In geval van verhindering door ziekte of overmacht, zal Stethos de opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte stellen en alles doen wat in haar vermogen ligt om voor vervanging te zorgen. Opdrachtgever kan in geval van aantoonbare ziekte en/of overmacht bij Stethos geen claim bij Stethos neerleggen.

Artikel 6 Prijzen en offertes

1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De prijs die Stethos voor de door haar te verrichten prestaties heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
2. Offertes hebben een geldigheidsduur van 8 weken tenzij anders vermeld en zijn altijd vrijblijvend. Levering van dienst of uitvoering van cursussen geschiedt in onderling overleg, alsmede plaats van handelen.

Artikel. 7 Bedenktijd en Annuleren

1. Voor deelnemers en consumenten geldt een bedenktijd van tenminste 14 dagen.(Deze bedenktijd geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd)
2. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert of de diensten c.q. producten weigert af te nemen dan is deze verplicht de door Stethos reeds aangeschafte materialen over te nemen of te bekostigen. 3. De opdrachtgever zal in geval van annulering een schadeloosstelling verschuldigd zijn ter grootte van 1/3 van het bedrag van de overeengekomen prijs. Daarnaast is de opdrachtgever verplicht Stethos te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering.
4. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoud Stethos zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding vorderen.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Stethos is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. overmacht, zoals elders in deze voorwaarden (zie Art.5) is omschreven;
b. daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
2. Stethos aanvaardt aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, door haar aangericht aan werkruimtes, apparatuur, hulpmiddelen, materiaal en eventuele overige zaken die eigendom zijn van de opdrachtgever of derden, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt en tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
3. Stethos zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van de opdrachtgever te vergoeden.

Artikel 9 Geheimhouding en privacy

1. Partijen zullen maatregelen nemen om de geheimhouding te verzekeren van alle door of namens de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Partijen zullen geen gegevens en inlichtingen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden kenbaar maken. 2. Stethos zal redelijke aanwijzingen van de opdrachtgever omtrent het waarborgen van de geheimhouding in acht nemen.
2. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten. Denk aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën.
3. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten. Denk aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën..

Artikel 10 Betaling en Terugbetaling

1. Na ondertekening van een offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat momenten is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Stethos en is de opdrachtgever betalingsplichtig.
2. De opdrachtgever is verplicht de nota(‘s) binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen.
3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij/zij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
4. Indien de betalingstermijn is overschreven, wordt door Stethos een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierna worden de administratiekosten, ter waarde van € 15,00 in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
5. Wanneer de opdrachtgever binnen 42 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, ia de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassorecht.
6. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij/zij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering, Stethos hiervan op de hoogte te stellen. Laastgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
7. Alle terugbetalingen door Stethos indien van toepassing moeten binnen 14 dagen verwerkt zijn.

 

Artikel 11 Geschillen

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meerdere van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Stethos en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, danwel de vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
3. Alle geschillen, die direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houden, kunnen uitsluitend bij de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Stethos aanhangig worden gemaakt.

 

Slotbepaling van de algemene leveringsvoorwaarden

1. Stethos behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Stethos www.stethos.nl
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van een overeenkomst.

page4image3729425968